วันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2552

(ว่าที่)คุณครู

ตอนนี้กำลังจะเป็น (ว่าที่) คุณครู ดีใจที่ได้มาเรียนที่มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม มีเพื่อนที่น่ารัก มีอาจารย์ที่เคารพและให้คำปรึกษา แนะนำ แนะแนวในทางที่ดี เวลาเรียนอยากจะจบเร็วๆ แต่เมื่อถึงเวลาจริงๆ กลับรู้สึกใจหายที่อาจจะไม่เห็นภาพที่เคยเจอ แต่ความรู้สึกดีดีก็คงยังจะเก็บไว้เสมอ

วันจันทร์ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551

งานวิจัย เรื่อง ผลการใช้นิทานอีสปที่มีต่อการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ด้านความขยันและความสามัคคี สำหรับเด็กอายุ 4 และ 5 ปี

เรื่อง ผลการใช้นิทานอีสปที่มีต่อการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ด้านความขยัน
และความสามัคคี สำหรับเด็กอายุ 4 และ 5 ปี
โรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)
ชื่อผู้วิจัย นางสาวจีรนันท์ อยู่ร่มและคณะ
ปีที่วิจัย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2551
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์จิตนา สุขสำราญ
คุณครูไอลดา ฝามงคล
คุณครูลัดดาวัลย์ ทรายมุทร

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยในชั้นเรียนเชิงทดลอง โดยใช้นิทานอีสปที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สามารถส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ด้านความมีขยันและความสามัคคี แก่เด็กปฐมวัย(4 และ 5 ปี) และมุ่งที่จะหารูปแบบที่เหมาะสมในการจัดกิจให้กับเด็กมีการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมด้านความขยันและความสามัคคี สำหรับเด็กปฐมวัย ที่อยู่ในระดับต่ำ เพื่อที่จะให้ครูและผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย ได้ทราบแนวทางในการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมกับเด็ก ทั้งยังเป็นการเสริมสร้างความตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของ การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของเด็กปฐมวัย
วัตถุประสงค์ของการวิจัย คือ 1.เพื่อศึกษาผลการใช้นิทานอีสปที่มีต่อการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ด้านความขยันและความสามัคคี สำหรับเด็กอายุ 4 และ 5 ปี โรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) กรุงเทพมหานคร 2.เพื่อศึกษาความแตกต่างของการใช้นิทานอิสปที่มีเนื้อหาสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม ด้านความขยันและความสามัคคี สำหรับเด็กอายุ 4 และ 5 ปี
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ เด็กปฐมวัยชาย – หญิง อายุระหว่าง 4 และ 5 ปี ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 และ 2/3 ปีการศึกษา 2551 โรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) กรุงเพทมหานคร ได้ดำเนินการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้เทคนิคการสุ่มแบบง่าย ( Simple Random Sampling ) จำนวน 2 ห้องเรียน จาก 5 ห้อง และดำเนินการศึกษาเด็กนักเรียนทุกคนที่อยู่ในห้องที่ถูกเลือกเป็นตัวอย่าง มีนักเรียนที่ทำการศึกษา จำนวน 50 คน โดยใช้นิทานเป็นฐานข้อมูล เป็นเวลา 4 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 วัน ในวันจันทร์ วันพุธและวันศุกร์ ระหว่างวันที่ 14 กรกฎาคม – 8 สิงหาคม 2551 ระหว่างเวลา 11.30 – 12.00 น. เป็นเวลา 30 นาที สังเกต/ประเมินและใช้แบบทดสอบก่อนและหลังการทดลอง
ผลการวิจัยพบว่า 1.จากการศึกษา พบว่า หลังการใช้นิทานอีสปที่มีต่อการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ด้านความขยันและความสามัคคี สำหรับเด็กอายุ 4 และ 5 ปี เด็กมี คุณธรรมจริยธรรม ด้านความขยัน และความสามัคคีสูงขึ้นในด้านความขยัน เด็กสามารถทำงานได้ด้วยตนเองจนสำเร็จ มีความตั้งใจในการทำงาน กระตือรือร้นในการทำงาน ส่วนในด้านความสามัคคีเด็กสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่ามีความสุข พูดหรือกล่าวชมเพื่อนเมื่อเพื่อนทำดี ซึ่งสอดคล้องกับผลคะแนนที่ออกมา 2.จากการตรวจสอบสมมติฐาน พบว่าผลการใช้นิทานอีสปที่มีต่อการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ด้านความขยันและความสามัคคี สำหรับเด็กอายุ 4 และ 5 ปี สามารถส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ด้านความขยันและความสามัคคี สำหรับเด็กอายุ 4 และ 5 ปี ได้เป็นอย่างดี โดยผ่านการเล่านิทานและ สามารถที่จะพัฒนาระดับคุณธรรมจริยธรรม ด้านความขยันและความสามัคคี สำหรับเด็กอายุ 4 และ 5 ปี สูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ข้อเสนอแนะในการวิจัย
1. อาจมีการเพิ่มจำนวนครั้งในการเล่านิทานต่อวันเพื่อส่งเสริมการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรมด้านความขยันและความสามัคคี เด็กจะได้ซึมซับได้อย่างลึกซึ้ง
2. ควรมีการให้เด็กเป็นผู้เล่า เพื่อเป็นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมด้านความขยันและความสามัคคีและนอกจานี้ยังเป็นการส่งเสริมการรักการอ่านให้กับเด็กได้อีกทาง
3. ควรมีการติดตามผลระยะยาวหลังการทดลองเพื่อศึกษาผลการใช้นิทานอีสปที่มีต่อการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ด้านความขยันและความสามัคคี สำหรับเด็กอายุ 4 และ 5 ปี

วันอังคารที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551

งานเกษียร วันที่ 26 กันยายน 2551 ค่ะ

นักศึกษาร่วมงานเกษียรของคุณครูค่ะ

รายงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2

1.ภารกิจหลัก
1.1 ศึกษาสังเกตสภาพแวดล้อมทั่วไป บรรยากาศในการจัดการเรียนรู้ของห้องเรียน
1.2 ศึกษาธรรมชาติและพัฒนาการของผู้เรียนแต่ละช่วงวัย
1.3 ศึกษาหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดกิจกรรมแบบบูรณาการให้แก่ผู้เรียน
1.4 ศึกษาสังเกตและปฏิบัติการที่มีส่วนร่วมในบทบาทหน้าที่ของคุณครูประจำชั้น
1.5 ศึกษาสังเกตแนวทางการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
1.6 ศึกษากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาศักยภาพของตนเองได้สูงสุด

2.สิ่งที่ได้ทำนอกเหนือจากภารกิจหลัก


2.1 การจัดป้ายนิเทศให้แก่สถานศึกษา
2.2 การจัดกิจกรรมหนูน้อยนักสร้างสรรค์
2.3 จัดทำสื่อการเรียนการสอนแต่ละห้องเรียน
2.4 การร่วมกิจกรรมเวรประจำวัน
2.5 การร่วมกิจกรรมตลาดนัดพุธแรกของเดือน
2.7 การร่วมกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก วันที่ 5 มิถุนายน 2551
2.8 การการร่วมกิจกรรมการไหว้ครู 19 มิถุนายน 2551
2.9 การอบรมมารยาทไทย
2.10 การร่วมกิจกรรมหล่อเทียนพรรษาและวันอาสาฬหบูชา วันที่ 10 กรกฎาคม 2551
2.11 การร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ วันที่ 11 สิงหาคม 2551
2.12 การร่วมกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
2.13 การจัดแสดงผลงานของหนูและสรุปโครงการคุณธรรมนำความรู้ นิทานคู่เด็กไทย
วันที่ 24 กันยายน 2551
2.14 การร่วมงานเกษียรคุณครู วันที่ 26 กันยายน 2551
2.15 การช่วยจัดกิจกรรมอำลาอาลัย ผู้อำนวยการวุฒิ เนยเขียว วันที่ 3 ตุลาคม 2551
2.16 จัดทำสรุปการปฏิบัติงาน โครงการหนูน้อยนักสร้างสรรค์และโปรเจคแอบโพส
3.สิ่งที่ได้รับจากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2

3.1 ได้ทราบถึงสภาพแวดล้อมทั่วไป บรรยากาศในการจัดการเรียนรู้ของห้องเรียน
3.2 ได้ทราบถึงธรรมชาติและพัฒนาการของผู้เรียนแต่ละช่วงวัย
3.3 ได้ทราบถึงหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดกิจกรรมแบบบูรณาการให้แก่ผู้เรียน
3.4 ได้ทราบถึงการปฏิบัติการที่มีส่วนร่วมในบทบาทหน้าที่ของคุณครูประจำชั้น
3.5 ได้ทราบถึงแนวทางการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
3.6 ได้ทราบถึงกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาศักยภาพของตนเองได้สูงสุด
4.การนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์4.1 ด้านสภาพแวดล้อม
สามารถนำวิธีการจัดสภาพแวดล้อมของทางสถานศึกษามาเป็นแนวทางในการจัดสภาพแวดล้อมของสถานศึกษาหรือห้องเรียนที่จะฝึกปฏิบัติงานในอนาคต

4.2 ด้านสื่อ/อุปกรณ์
สามารถนำมาหระยุกต์ ดัดแปลงในรูปแบบอื่นได้ ซึ่งจะสามารถนำไปจัดประสบการณ์ให้ผู้เรียน ทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และผู้เรียนได้พัฒนาศักยภาพของตนเองได้สูงสุด

4.3 ด้านบทบาทหน้าที่การเป็นครู
คุณครูประจำชั้นหรือครูผู้สอนสามารถเป็นต้นแบบที่ดีในด้านการจัดการเรียนการสอน ซึ่งจะสามารถนำไปเป็นแบบอย่างในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีคุณภาพ

4.4 ด้านกิจกรรม/โครงการต่างๆ
การจัดกิจกรรม/โครงการต่างๆ ทำให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ตรงและสามารถ
นำไปพัฒนาในรูปแบบของตนเองได้เป็นอย่างดี
5.การวิเคราะห์ผลการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

โปรแกรมการศึกษาปฐมวัย
จากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม 2551 ถึงวันที่ 3 ตุลาคม 2551 ซึ่งสำหรับเด็กปฐมวัยจะใช้การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ 6 กิจกรรมหลัก คือ
1. กิจกรรมเล่นเสรี/เล่นตามมุม
2. กิจกรรมสร้างสรรค์
3. กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ
4. กิจกรรมเสริมประสบการณ์/กิจกรรมในวงกลม
5. กิจกรรมกลางแจ้ง
6. กิจกรรมเกมการศึกษา
จัดประสบการณ์ผ่านการเล่น เด็กได้เรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติจริงและปฏิบัติด้วยตนเองโดยผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 เน้นเด็กเป็นสำคัญสนองความต้องการและความสนใจของเด็ก นึกถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล มีการประเมินพัฒนาการของเด็กเป็นรายบุคคล จัดให้ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็ก
จากการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ทำให้เด็กได้รับการพัฒนาทั้ง 4 ด้าน คือด้านร่างกาย ด้านอารมณ์-จิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา นอกจากนี้โรงเรียนยังได้จัดกิจกรรมพัฒนาด้านคุณธรรมสำหรับเด็กอนุบาล คือ โครงการธรรมมะน้อย และโครงการคุณธรรมนำความรู้ นิทานคู่เด็กไทย ทำให้เด็กได้พัฒนาเรื่องของคุณธรรม 8 ประการ ไปพร้อมกับด้านการเรียนการสอน ตามปรัชญาที่ว่า “คุณธรรมนำความรู้”

วันเสาร์ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551

ต้อนรับเปิดเทอม

วันที่ 3 พฤษจิกายน 2551 จะเป็นวันเปิดเทอมแล้ว ตอนนี้เตรียมตัวเรียบร้อย กำลังจะปรับปรุงบล๊อกนะคะ อย่าใจร้อน หุหุ

วันพุธที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2551

วันสรุปกิจกรรม 24 กันยายน 2551

วันนี้มีกิจกรรมสรุปโครงการ รับเกียรติบัตร การแสดง และการจัดฐานกิจกรรมต่างๆ มีนักศึกษาปฐมวัยปี1 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม และอาจารย์นิเทศ อาจารย์จ๋า สนุกมากค่ะแต่ก็เหนื่อยมากเหมือนกัน

วันพฤหัสบดีที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2551

วันสรุปโครงการค่ะ


พึ่งสรุปโครงการไปเมื่อวันศุกร์ที่ 12 ก.ย51 มีให้ความรู้เรื่องปลาดุก และการแสดงบทบาทสมมติตามคำคล้องจองและเต้นประกอบเพลง ได้รับความสนใจจากเพื่อนๆและน้องๆห้องอื่นมากค่ะ อาจารย์จ๋าไม่ได้มา แต่ก็ต้องขอบคุณที่คอยให้คำแนะนำค่ะ ขอบคุณเพื่อนๆบางบัวฯ และในเครือข่าย(555) ที่ร่วมกันคิดจนโครงการประสบความสำเร็จ(รึเปล่า)